Odškodnenie obetí úžery

 

Legislatívne zmeny ani opatrenia žiadnej z doterajších vlád nesmerovali k odstráneniu následkov organizovanej úžery, ktorá tu bola tolerovaná celé desaťročie, teda celé dve volebné obdobia, keď až v roku 2015 vláda pristúpila k zavedeniu pojmu úžera do Občianskeho zákonníka. Táto úprava však nepôsobí retroaktívne a platí iba až odo dňa jej účinnosti, teda vôbec nerieši odstránenie následkov organizovanej úžery, ktorá sa tu realizovala počas doterajších vlád. Počas tohoto obdobia tisíce občanov pre drobné spotrebiteľské pôžičky prišli o svoje domovy, byty, iný majetok a často krát sa stali bez svojho zavinenia aj bezdomovcami.

Práve v týchto dňoch vychádza v Bulletine Slovenskej Advokácie (www.sak.sk) moja posledná protiúžernícka odborná práca s názvom Úžera ako organizovaný zločin” a “Úžera ako organizovaný zločin II.” , ktorá tvorí základ pre môj :

Návrh systematického riešenia následkov organizovanej úžery v Slovenskej republike

ktorý pozostáva z nasledujúcich krokov

  1. ustanovenie osobitného splnomocnenca vlády pre otázky úžery a nebankových spoločností , ktorý bude dohliadať na plnenie plánu odstránenia následkov úžery a koordinovať činnosť príslušných štátnych orgánov, najmä MS SR, MV SR, GP SR a súdov
  2. vyškolenie vyčlenených odborníkov z príslušných orgánov, t.j. MS SR, MV SR, GP SR a súdov vo veci právnej kvalifikácie v oblasti úžery, s osobitným zameraním na prípady páchania úžery ako organizovaného zločinu a prania špinavých peňazí
  3. legislatívne zmeny za účelom vytvorenia vyššej motivácie páchateľov hospodárskych a majetkových trestných činov v rámci účinnej ľútosti dobrovoľne odstrániť následky ich protiprávneho konania, posunutím hranice účinnej ľútosti až do momentu podania obžaloby prokurátorom na súd, ktorá bude podmienená
  4. realizácia intenzívnej vyšetrovacej činnosti príslušných zložiek PZ SR vo veciach podozrenia z páchania organizovanej úžery, najmä preskúmania tzv. zabezpečovacích prevodov práva ako aj iných prevodov nehnuteľností /formou mimosúdnej dražby, realizácie záložného práva, a pod./ za neprimerane nízku cenu
  5. v  prípadoch, kedy bude vyšetrovacou činnosťou zistené neprimerané obohatenie, urýchlená rozhodovacia činnosť orgánov činných v trestnom konaní, vrátane zabezpečenia majetku podozrivých
  6. neodkladná rozhodovacia činnosti súdov v týchto veciach, pričom náhrada škody bude priznaná poškodeným občanom v takýchto konaniach