Ochrana spotrebiteľov

 

Ochrana spotrebiteľov štátnymi orgánmi:

 • Som za zriadenie osobitného „Úradu na ochranu spotrebiteľov“, ako ústredného orgánu štátnej správy s kompetenciami oprávňujúcimi účinne zasahovať proti zneužívaniu silnejšieho mocenského a ekonomického postavenia poskytovateľov, najmä podnikov sieťových odvetví, ako sú vodárne, plynárne, elektrárne, lekárne, sieťové predajne, hypermarkety, predajcovia palív, dopravy, telekomunikačných služieb a pod.
 • Som za presun agendy tzv. spotrebiteľských sporov zo súdov na novo vytvorený Úrad na ochranu spotrebiteľa. Spotrebiteľské spory, ktoré aj tak majú povahu sporov v správnom konaní, by boli rozhodované ako konania o sťažnosti, alebo iné odbodbné konania v rámci administratívno-právneho konania, čo by to rýchlejšiemu vybavovaniu tejto agendy a súčasne by bol odťažený od tejto agendy celý súdny systém
 • Som za personálne obsadenie navrhovaného Úradu na ochranu spotrebiteľov osobami, ktoré preukázali v praxi svojou dobrovoľnou dlhodobou činnosťou záujem a úprimný úmysel pomáhať spotrebiteľov, teda najmä zástupcami tzv. spotrebiteľských združení
 • som za sprísnenie kritérií pre schvaľovanie cenotvorby Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a postavenie novo navrhovaného Úradu na ochranu spotrebiteľov kompetenciami nad Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

Ochrana spotrebiteľov zákonným úpravami:

 • som za zákonný zákaz diktátu sieťových poskytovateľov formou zákazu odmietnuť poskytnutie základných, pre život každého občana potrebných služieb

Ochrana spotrebiteľov súdnou cestou:

 • som za zákonné zakotvenie práva spotrebiteľov jednostranne určiť spotrebiteľský rozhodcovský súd, ktorý bude o jeho prípade rozhodovať, tak aby sa spotrebiteľ tohto práva nemohol žiadnym spôsobom vzdať
 • som za zakotvenie osobitného druhu skráteného konania v OSP, tzv. „spotrebiteľského platobného rozkazu“, v rámci ktorého si bude môcť občan – spotrebiteľ uplatniť voči poskytovateľom sieťových služieb a sieťovým predajcom tovaru právo na náhradu škody spôsobenej porušením jeho spotrebiteľských práv, najmä zneužitím svojho silnejšieho postavenia v rámci zmluvného vzťahu (diktovaním formulárových zmlúv a obchodných podmienok, a na základe nich napr. práva odpojenia spotrebiteľa za podmienok jednostranne určených poskytovateľom vo formulárovej zmluve), formou zjednodušeného súdneho konania, pričom poskytovateľ sa bude môcť z náhrady škody vyviniť iba ak preukáže, že škoda vznikla úmyselným konaním spotrebiteľa

Ochrana spotrebiteľov na Európskej úrovni:

 • som za zakotvenie a garanciu práva každého spotrebiteľa a občana členského štátu EU na slušný a dôstojný život, vrátane zakotvenia definície a materiálnych minimálnych kritérií, preukazujúcich a garantujúcich slušný a dôstojný život pre všetkých občanov – spotrebiteľov v rámci EU
 • za účelom garantovania slušného a dôstojného života pre všetkých občanov EU som za vytvorenie nového európskeho fondu, garantujúceho finančné pokrytie tohto nového práva občanov – spotrebiteľov
 • som za povinnosť všetkých členských štátov EU podieľať sa podľa výšky ich HDP na naplnení tohto fondu

Konkrétne aktuálne problémy spotrebiteľov

Zabezpečenie ochrany úspor občanov investovaných tzv. Investičného životného poistenia:

Otázku znehodnocovania vkladov občanov do tzv. investičného životného poistenia považujem za jednu z najzávažnejších problémov v oblasti ochrany majetku občanov, ako aj ochrany spotrebiteľov, v súčasnosti. Podľa nedávnej tlače má tzv. investičné životné poistenie uzatvorené viac ako 864 tisíc občanov. Teda ochrana úspor, teda majetku občanov v rámci tzv. investičného životného poistenia sa týka takmer 20 % obyvateľov Slovenska a zaslúži si oveľa väčšiu pozornosť politikov a štátnych orgánov, ako tejto otázke dodnes venovali, ak nie z iného dôvodu, tak z dôvodu, aby sa neopakovali kauzy podobné BMG a Drukos, kde občania prišli o celoživotné úspory, ktoré im dnes nikto nevie nahradiť. Podľa zistení, ktoré mám priamo z praxe, od svojich klientov, ktorých zastupujem v hromadnej žalobe, všetci moji klienti vložili do IŽP niekoľko tisíc Euro a po niekoľkých rokoch trvania ich zmlúv je výsledkom, že prišli o celý svoj vklad, alebo im bola vyplatená iba nepatrná čiastka. Preto v záujme všetky dotknutých občanov Slovenska:

Som za

 • Okamžité zmrazenie vyplácania provízií obchodným zástupcom poisťovní poskytujúcich investičné životné poistenie z vkladov, ktoré poisťovniam vyplatili poistení občania
 • Som za prešetrenie zákonnosti disponovania s vkladmi občanov-poistencov poisťovňami pre účely vyplácania provízií obchodným zástupcom poisťovní
 • Som za novú právnu úpravu, ktorá bude garantovať, že vklady občanov-poistencov pri investičnom životnom poistení nebudú klesať pod výšku zloženého vkladu a súčasne ktorá bude garantovať minimálny výnos vo výške obvyklej úrokovej sadzby v bankách pri vkladoch na dobu, na ktorú je dohodnuté investičné životné poistenie

Som za súdne odškodnenie osôb poškodených porušovaním povinností poisťovní postupovať s odbornou starostlivosťou pri správe vkladov občanov-poistencov v rámci tzv. investičného životného poistenia.

Vo veci náhrady škody na vkladoch do investičného poistenia som ako právny zástupca občanov podal nedávno hromadnú žalobu na ochranu spotrebiteľov a náhradu škody.

Vzhľadom na pomalosť súdov a ekonomickú silu poisťovní, ktorá im umožňuje zabezpečiť si silný lobbing, považujem za nevyhnutné, aby sa táto otázka riešila nielen súdnou cestou, ale aby bol zabezpečený dohľad nad riadnym prešetrením a zistením pravdy o tom, kam sa podeli peniaze vkladateľov – poistencov IŽP. Ako poslanec NR SR by mohol iniciovať vyšetrovanie poisťovní všetkými príslušnými orgánmi a vykonať aj poslanecký prieskum a vyšetrovanie parlamentného výboru pre financie.

Vyzývam občanov, ktorí sú rovnako poškodení, ako žalujúci občania, ktorých zastupujem, teda ktorých vklady do tzv. investičného životného poistenia neustále klesajú, resp. ktorí o svoje vklady prišli tým, že si nechali vyplatiť tzv. zostatkovú hodnotu poistenia, ktorá bola rádovo nižšia, ako nimi zložený vklad, aby kontaktovali aktivistov za účelom vytvorenia komplexnej databázy občanov poškodených IŽP, ktorú by som chcel predložiť príslušným orgánom za účelom vyšetrovania a nápravy škôd na Vašich vkladoch.

Kontakt: hromadnazalobambi@gmail.com , tel.: 0950 436 475