Informatizácia na prospech občanov

 

Informatizácia spoločnosti a peniaze vynaložené z fondov EU na ňu by mali slúžiť občanom, nie spoločnosťiam, ktoré zarábajú na dodávkach informačných technológií a softwarov. Ako kľúčový expert na právo a legislatívu vo vládnej štúdii realizovateľnosti rozšírenia vysokorýchlostného internetu do vidieckych oblastí som sa presvedčil, že správne vynaložené prostriedky v tejto oblasti môžu mať okamžitý efekt na kvalitu života občanov na celom našom území, nielen v mestách. Ľudia na celom Slovensku by mohli mať napríklad zadarmo, resp. za oveľa nižšie ceny ako dnes doma internet, internetové telefonické hovory, prístup do knižníc, vyučovanie na diaľku, prístup na verejno-právnu televíziu, či rozhlas a iné služby, ktoré by mohli užívať všetci a priamo doma.

Preto by informatizácia mala spočívať v nasledovnom:

Dobudovanie GOVNET-u

Je potrebné dobudovať samostatnú a od súkromných podnikov nezávislú verejnú informačnú sieť, GOVNET. Použitím EU fondov, ktoré sú na to účelovo priamo určené v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti, je potrebné dobudovať úplnú a celorepublikovú informačnú  sieť, ktorú môže využívať štátna správa, samospráva, štátne podniky, armáda, podniky verejného záujmu ako sú podniky sieťových odvetví, zdravotníctva, lekárenstva, vzdelávacie inštitúcie, ale aj firmy poskytujúce informačné služby občanom na celom území Slovenska.

Dobudovanie a sprevádzkovanie GOVNET-u by po jeho dokončení predstavovalo značné úspory v štátnych financiách za poplatky, ktoré musí dnes štát a ostatné verejné, či verejno-prospešné inštitúcie platiť súkromným vlastníkom optických či iných prenosových komunikačných sietí.

Celoplošné dobudovanie IOM

V nadväznosti na dobudovanie GOVNET-u je potrebné dobudovať celoplošnú sieť Integrovaných obslužných miest (IOM), ktoré budú z hľadiska funkcií štátu predstavovať tzv. “last mile” riešenie, ktoré budú umiestnené ako súčasť obecných úradov, a ktoré budú obsluhované odborníkmi s právnickým vzdelaním, aby prostredníctvom nich mohli občania pri použití zaručeného elektronického podpisu vstupovať do celého systému e-governmentu a nielen pasívne získavať informácie a potvrdenia, ale aj vykonávať priamo z miesta svojho bydliska, teda z IOM na svojom obecnom úrade, úkony v rámci štátnej správy, justície a výkonu priamej demokracie, ako sú podania, sťažnosti, žaloby, predkladať dôkazy, preberať elektronickou poštou úradné zásielky a pod.

Postupné vybudovanie optických prípojok na štátnu informačnú sieť GOVNET do všetkých domácností.

Po vybudovaní celorepublikovej základnej – kostrovej siete GOVNET-u bude možné postupne na túto štátom vlastnenú optickú sieť pripojiť domácnosti v jednotlivých mestách a obciach Slovenska. Táto časť by mala byť takisto financovaná z fondov EU, ktoré sú na to určené v rámci Operačného plánu Informatizácia spoločnosti.

Toto pripojenie umožní ľuďom na celom Slovensku využívať doma zadarmo internet, internetové telefonické hovory, sledovať verejno právnu televíziu, či počúvať slovenský rozhlas, študovať elektronické knižnice, archívy, či iné databázy, študovať na diaľku, atď.

Zároveň takáto informatizácia vytvorí popri zaručenom elektronickom podpise, ktorý bude mať každý občan vo svojom novom občianksom preukaze, technické podmienky na vykonávanie priamej demokracie, a to rovno z vlastného domova, bez potreby navštevovať volebné miestnosti, či úrady.

Vytvorenie Ministerstva pre informatizáciu spoločnosti

Súčasne so sprevádzkovaním GOVNET-u som za vytvorenie samostatného Ministerstva pre informatizáciu spoločnosti, ktoré posunie fungovanie slovenského štátu do podmienok tretieho tisícročia. Toto ministerstvo je možné vytvoriť bez akýchkoľvek nových nákladov, pričom materiálny aj personálny substrát tohto nového ministerstva by bol vytvorený z existujúcich budov, personálu a infraštruktúry vlastnených štátnymi spoločnosťami, resp. štátom a oddeleniami informatizácie všetkých ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Existencia súčasných štruktúr by tak nadobudla zmysel a účelnosť a prostriedky vynakladané na mzdy, správu a zamestnancov týchto štátnych podnikov by boli maximálne a racionálne využité.

Celoplošná informatizácia spoločnosti, a to tak z hľadiska územného, ako aj z hľadiska obsahového, popri redukcii nákladov na niektoré existujúce položky súčasných štátnych rozpočtov, nákladov na armádu, nákladov na služby a plnenia platené štátom neštátnym podnikom a firmám v rámci tzv. verejných obstarávaní, má potenciál zabezpečiť obrovské úspory v štátnom rozpočte, ktoré môžu byť použité na splnenie jednotlivých bodov tohto programu.

Odborné garancie návrhu:

JUDr. Stanislav Irsák

  • vykonával funkciu kľúčového experta na právo a legislatívu v Štúdii realizovateľnosti zvýšenia prístupnosti širokopásmového internetu do vidieckych oblastí, zadávanej Úradom vlády SR v rámci Operačného plánu Informatizácia spoločnosti, Prioritná os 3
  • bol dočasne kľúčovým expertom na právo a legislatívu v rámci projektu e-governmentu miest a obcí – tzv. DEUS / DCOM
  • 4 roky bol konateľom slovenskej dcérskej spoločnosti najväčšej telekomunikačnej spoločnosti na svete – AT&T
  • vykonával právne poradenstvo pre najväčšiu telekomunikačnú spoločnosť v SR a pre Telekomunikačný úrad SR