Reforma justície

 

Program reformy justície by mal spočívať v nasledovných bodoch:

  1. odpolitizácia justície
  2. zmena spôsobu rozhodovania súdov
  3. zmena systému fungovania súdov v podmienkach informačnej spoločnosti a
  4. vykonanie systémových zmien v organizácii súdnictva

Obnova nezávislého súdnictva

Súčasný stav justície je komplexným problémom. Tento zlý stav bol spôsobený nezodpovednou politizáciou justície politikmi. Obnova obsadenia súdov novými sudcami musí prebehnúť bez akéhokoľvek zásahu do nezávislosti súdov a bez ďalšej politizácie súdnictva.

Dôvodom dnešného stavu justície je, že všetky doterajšie politické garnitúry zľahčovali dôležitosť fungovania tohto rezortu pre celý štát a rezort spravodlivosti považovali za „druhoradý“ (výškou rozpočtu, odborným obsadzovaním, publicitou), za čo dnes všetci pykáme nevymožiteľnosťou práva, najmä zlyhaním súdnej ochrany základných občianskych a ľudských práv /toto zlyhanie z nedávnej minulosti je viditeľné najmä v oblasti ochrany pred úžerou a nezákonnými vysťahovaniami občanov pre úžernícke pôžičky dokonca aj za pomoci polície/. Považujem za potrebné do vedúcich pozícií v rezorte spravodlivosti nominovať nezávislých odborníkov, s dlhodobou praxou v justícii (vrátane advokácie, prokuratúry a notárov, ako aj členov sudcovského stavu samotného) s morálnym kreditom, preukázanými ich skutkami v odbornej praxi.

Zmena spôsobu rozhodovania súdov

Základná zmena musí nastať v spôsobe rozhodovania súdov, ktoré musia prejsť od rigidného rozhodovania, teda tzv. normatívnej doktríny k výkladu právnych predpisov spravodlivým, slabších účastníkov právnych vzťahov ochraňujúcim spôsobom, teda k tzv. prirodzeno-právnej doktríne, ktorej súčasťou je aj tzv. “vyrovnávacia spravodlivosť”, pri ktorej súdy pri rozhodovaní berú do úvahy všetky okolnosti, najmä ekonomickú prevahu – teda silu jednej zo strán a túto v rámci svojho rozhodovania zohľadňujú. Táto doktrína je už celé desaťročia aplikovaná v nám blízkych právnych kultúrach ako je Nemecko a Rakúsko a je načase, aby aj naše súdy začali rozhodovať spravodlivo, teda aby im to právnou úpravou procesných predpisov bolo umožnené.

Z komunistických čias pretrvávajúce autoritatívne a rigidné spôsoby aplikácie právnych predpisov do praxe, tak ohľadne procesného, ako aj hmotného práva majú za dôsledok „nekonečné“ (mnoho rokov trvajúce) súdne procesy bez spravodlivých rozhodnutí.

Preto je potrebné venovať masívnu pozornosť vzdelávaniu sudcov v tejto oblasti, ale najmä presadiť legislatívne zmeny v príslušných činnostiach a kompetenciách súdov upravujúcich právne predpisy, ktoré takýto prechod k spravodlivejšej rozhodovacej činnosti súdov umožnia.

Komplexná a systematická prestavba justície v rámci informačnej spoločnosti

Popri obsahovej zmene v činnosti súdov, Slovensko musí naplno využiť výhody informačnej spoločnosti a skutočnosť, že EÚ chce podporovať zavádzanie informačných technológií vo verejnej správe, justíciu nevynímajúc. Za takúto zmenu  nemožno považovať v súčasnosti uskutočňované plátanie starého systému informačnou technológiou. Súčasná takzvaná „informatizácia“ je bez súčasnej obsahovej zmeny zodpovedajúcej možnostiam informačných technológií iba zbytočným mrhaním verejných prostriedkov, z ktorej majú prospech dodávatelia technológií, nie však verejná správa samotná a vonkoncom nie obyčajní občania, voči ktorým (najmä voči starším občanom bez elektronickej gramotnosti) je súčasná informatizácia viac menej bezohľadná a skôr predstavuje zhoršenie prístupnosti a zvýšenie neprehľadnosti systému.

K tejto časti návrhu reformy justície viac čítaj v časti “Informatizácia spoločnosti.

Zmena súdneho systému

Obnova nezávislého súdnictva je možná bez akýchkoľvek politických čistiek v justícii, a to legislatívnou zmenou zo súčasného všeobecného súdnictva a spoločného justičného systému (kde každý súd, vrátane odvolacích súdov a najvyššieho súdu, je súčasne súdom civilným, trestným, pracovným, administratívnym) na samostatné súdne systémy /súdy prvého stupňa, odvolacie súdy a najvyššie súdy/, a to najmä na civilné súdy, trestné súdy, pracovné súdy a administratívne súdy. Touto systémovou zmenou bude umožnený príchod nových sudcov a súčasne sa podstatným spôsobom zníži aj vplyv najvyšších predstaviteľov justície.

Odborné garancie návrhu:

JUDr. Stanislav Irsák:

  • je bývalý člen predsedníctva Slovenskej advokátskej komory
  • ako advokát pracuje v justícii vyše 20 rokov
  • vykonával funkciu kľúčového experta na právo a legislatívu v 2 štúdiách realizovateľnosti, ktorých zadávateľom bol Úrad vlády SR a Ministerstvo financií SR
  • absolvoval odbornú stáž organizovanú Nemeckým inštitútom pre medzinárodné právne vzťahy v Bonne a odbornú právnu prax v Hamburgu, kde sa podrobne oboznámil s funkčným súdnym systémom v Nemecku
  • je absolventom kurzu amerického právneho systému organizovaného George Marshall Law School, Chicago, USA